"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
แนะนำรายการโปรแกรมตรวจสุขภาพ

แนะนำรายการโปรแกรมตรวจสุขภาพ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbB-EypEu5iZNQVlLTs76x2yHAmwA5NsPRAh75IUWj6Ow55w/viewform

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ ตึกราชสุดา ชั้น 2
ช่วงเวลา 8.30-16.30 น. โทร.0-2986-9213 ต่อ 7277

โดยคุณ : ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต เมื่อ 17 สิงหาคม 2018 : 11:18:5  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป