"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
เกร็ดธรรมนำมาฝาก : อยู่เหนือสมมุติ

ที่มา : จุลสารธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2561

โดยคุณ : ที่มา : หนังสือ "พาจิตกลับบ้าน" โดยพระอาจารย์ชานนท์ ชยนันโท เมื่อ 13 มิถุนายน 2018 : 10:2:31  

Member
153 ศิษย์เก่า และ 47 บุคคลทั่วไป