"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
อิ่มแล้ว อย่า...

อิ่มแล้ว อย่า...

เรื่องต้องเลี่ยงหลังกินอิ่ม!!

โดยคุณ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อ 30 มกราคม 2018 : 9:46:0  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป