"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
สัญญาณเตือน! ว่าคุณต้องขยับกายได้แล้ว

สัญญาณเตือน!

* ถูกมากกว่า 3 ข้อ ให้เริ่มขยับกายได้แล้ว

โดยคุณ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. เมื่อ 16 มกราคม 2018 : 9:35:31  

Member
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป