"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ไวรัสโรต้า วายร้ายใกล้ตัว

ที่มา : LINE Official Ramathibodi

โดยคุณ : โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ 12 มกราคม 2018 : 15:15:42  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป