"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
กินอย่างไร...ห่างไกล ข้อเข่าเสื่อม

LINE “@ramathibodi”

โดยคุณ : ที่มา : คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล เมื่อ 15 ธันวาคม 2017 : 12:59:21  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป