"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ถอยหลังเข้าคลอง ย้อนมองธนบุรี

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน ณ วัดหนังราชวรวิหาร วันที่ 23-24 กันยายน 2560

โดยคุณ : https://www.facebook.com/search/top/?q=%E0%B8%A3%E0%B8%A6%E0 เมื่อ 14 กันยายน 2017 : 11:20:49  

Member
58 ศิษย์เก่า และ 19 บุคคลทั่วไป