"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รู้ทันโรคสมองเสื่อม

รู้ทันโรคสมองเสื่อม

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 8.15-11.15 น. ณ บริเวณโถงกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์

จัดโดย ทีมแพทย์เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมประสาทและจิตแพทย์
ทีมนักจิตวิทยาคลินิกและนักกิจกรรมบำบัด

โดยคุณ : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เมื่อ 29 สิงหาคม 2017 : 16:35:2  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป