"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
เกร็ดธรรมนำมาฝาก

ที่มา : จุลสารธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2560

โดยคุณ : ชงโค เมื่อ 17 กรกฎาคม 2017 : 13:1:31  

Member
58 ศิษย์เก่า และ 19 บุคคลทั่วไป