"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ปฏิบัติตัวอย่างไรให้ห่างไกลโรคมะเร็ง
http://med.tu.ac.th/uploads/article/PDF/KU0LFFNI(2).pdf

ที่มา : คณะแพทย์ศาสตร์ มธ.

โดยคุณ : อ.นพ.อรรถพล พินิจพัชรเลิศ เมื่อ 1 มิถุนายน 2017 : 16:38:37  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป