"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ใช้คอมพิวเตอร์อย่างไรให้ปลอดภัย
http://med.tu.ac.th/uploads/article/PDF/bkv1.8_6.pdf

โดยคุณ : นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ เมื่อ 1 มิถุนายน 2017 : 16:35:10  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป