"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
อบรมวิปัสสนากรรมฐานให้จิตน้อมเข้าสู่สัมมาทิฐิ ครั้งที่ 2

http://www.relations.tu.ac.th/calendar/detail.aspx?id=10

โดยคุณ : สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ เมื่อ 1 มิถุนายน 2017 : 16:23:3  

Member
58 ศิษย์เก่า และ 19 บุคคลทั่วไป