"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
เชิญชวนตอบแบบสอบถามจร้า

ข้าพเจ้า นางสาวทักขวดี เสถียรภาพอยุทธ์ นักศึกษาปริญญาเอก วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กำลังศึกษาวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งโครงงานวิจัยรวมถึงแบบสอบถามนี้ ได้ผ่านการพิจารณารับรอง จากกคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มีคำถามทั้งหมด 8 ข้อ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 25 นาที ซึ่งคำถามในแบบสอบถามทั้งหมดนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับความรู้สึก ประสบการณ์ และพฤติกรรมการบริโภคของท่าน ทุกคำถามไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด แต่ทุกคำตอบของท่านมีความสำคัญต่อความสำเร็จในงานวิจัยเพื่อการศึกษาระดับปริญญาเอก จึงขอความกรุณาให้ท่านโปรดอ่านคำถามอย่างละเอียดและตอบคำถามสิ่งที่ตรงกับท่านมากที่สุด ตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://docs.google.com/forms/d/1tCvCkqXpIDEH1BrXzp4o0PYYi2kpZrI0JEcnKlsdzPM/formResponse

ในการทำแบบสอบถามนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้เปิดเผยตัวตนของผู้ตอบแบบสอบถามแก่สาธารณะ ข้อมูลทุกอย่างของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ แต่ผลคำตอบของท่านจะถูกรวมกับคำตอบของผู้ตอบแบบสอบถามท่านอื่นๆ เพื่อใช้ในการประมวลผลการวิจัยในครั้งนี้


ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่านที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของงานวิจัยและการสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตของข้าพเจ้า หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อกลับได้ที่ 086-905-3553 หรือ cbll.survey.2016@gmail.com

ขอขอบพระคุณอย่างสูง

ทักขวดี เสถียรภาพอยุทธ์
นักศึกษาปริญญาเอก
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยคุณ : cbll.survey.2016@gmail.com เมื่อ 12 เมษายน 2016 : 15:30:33  

Member
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป