"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
จะอธิบายให้บุคคลอื่นทราบว่าชาตินีี้ชาติหน้า มีจริง ได้อย่างไร


โดยคุณ : karoonc เมื่อ 25 ส.ค. 2556 : 12:43:06  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป