"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ระวังการลงทุนซื้อ-ขายล่วงหน้า ยางพารา
โปรดทราบเพื่อนักลงทุน ประชาชนระมัดระวังbroker ยางพารา ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ยังฉ้อฉลลูกค้า ก่อความเสียหายเศรษฐกิจชาติ อยู่ระหว่างถูกฟ้องร้องเรียนเพิ่ม
หลังจากการฉ้อฉลถูกจับปรับไม่น้อยกว่า 3ครั้งปี2554 ดังประวัติพบจากกสล ดังต่อไปนี้ครับ
brokerที่ไม่ดียังเหิมเกริมอาศัยช่องโหว่ ที่คณะกรรมการAFET ไม่มีผู้แทนนักลงทุนแม้แต่คนเดียวในการคานอำนาจ+ตรวจสอบ ครับ

------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ ------------9. บริษัท ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำกัด
-พ.ร.บ. การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542
-ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน 2/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า (1) ไม่ซื้อขายล่วงหน้าให้เป็นไปตามคำสั่งของลูกค้าที่เป็นเจ้าของบ ัญชี และ

(2) ไม่ยืนยันผลการซื้อขายล่วงหน้าแก่ลูกค้า
(ฝ่าฝืนข้อ 23 และข้อ 28 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน 2/2548 ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่ง พ.ร.บ. การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 เป็นความผิดและมีโทษตามมาตรา 137 แห่ง พ.ร.บ. การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542)


17 กุมภาพันธ์ 2554
22 และ 23 กุมภาพันธ์ 2554
22 กุมภาพันธ์ 2554


เปรียบเทียบปรับโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554

11. บริษัท ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำกัด -พ.ร.บ. การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542
-ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กธ 3/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการฝากเงินที่ได้รับจากลูกค้าเพื่อใช้ในกา รซื้อขายล่วงหน้าของนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าหรือตัวแทนซื้อขายล่ วงหน้า

-นำเงินของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
(ฝ่าฝืนข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการ ก.ส.ล.
ที่ กธ 3/2546 ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่ง พ.ร.บ. การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 เป็นความผิดและมีโทษตามมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ.
การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542)

7 และ 8 กุมภาพันธ์ 2554

เปรียบเทียบปรับโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 255512. กรรมการ
บริษัท ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำกัด
(นายพสิษฐ์ เจริญศรี) -พ.ร.บ. การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542

กรรมการกระทำการหรือไม่กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 42 แห่ง พ.ร.บ. การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 (เป็นความผิดและมีโทษตามมาตรา 136 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542)
7 และ 8 กุมภาพันธ์ 2554

เปรียบเทียบปรับโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555


โดยคุณ : thone เมื่อ 5 มี.ค. 2556 : 00:00:28  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป