"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
เส้นทางการฝึกตนของคนธรรมดา
ง่ายงามในความธรรมดา เส้นทางการฝึกตนของคนธรรมดา

สำหรับ “คนธรรมดา” ที่มีความสนใจเรื่องคุณค่าทางจิตวิญญาณ
และการฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนา
“ง่ายงามในความธรรมดา” คือทางเลือกหนึ่งที่เราแนะนำ

กิจกรรมจะประกอบด้วยการนั่งสมาธิภาวนาและเทคนิคที่หลากหลาย เพื่อการเข้าไปสัมผัสพลังแห่งการตื่นรู้ในกาย สลับกับการนำเสนอแนวทางการปฏิบัติและความเข้าใจพื้นฐานโดยวิทยากร และการถามตอบคำถาม พูดคุย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติของผู้เข้าร่วม ด้วยภาษาในชีวิตประจำวันที่เข้าใจได้ง่าย
“บนเส้นทางแห่งการฝึกตน” จึงเป็นพื้นที่สำหรับกัลยาณมิตรในแวดวงจิตตปัญญาศึกษา พุทธศาสนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องของการเรียนรู้ด้านใน ให้ได้มาพบปะพูดคุยและภาวนาร่วมกัน


วิทยากร : วิจักขณ์ พานิช
คนรุ่นใหม่ผู้มีความสนใจในเรื่องของการภาวนาในฐานะการฝึกฝนด้านใน อันเป็นพื้นฐานแห่งการศึกษาเพื่อการค้นพบศักยภาพของตนเอง จบการศึกษาปริญญาโทด้านจิตวิญญาณการศึกษาและศาสนา จากมหาวิทยาลัยนาโรปะ เมืองโบลเดอร์ รัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2549 สามปีที่เขาศึกษาอยู่ต่างประเทศ วิจักขณ์ได้ฝึกฝนภาวนาตามแนววัชรยานในสายปฏิบัติของเชอเกียม ตรุงปะ ภายใต้ความดูแลของเร้จจี้ และลี เรย์ ธรรมา-จารย์ผู้เป็นที่รักของเขา ปัจจุบันวิจักขณ์เป็นยังคงเป็นผู้ช่วยสอน(meditation instructor) ให้กับอาจารย์ทั้งสอง อีกทั้งยังทำงานเขียน งานแปล และเป็นนักวิจัยอิสระให้กับศูนย์จิตตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล หนังสือรวมงานเขียนเล่มแรกของวิจักขณ์เพิ่งถูกตีพิมพ์ ใช้ชื่อว่า “เรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ: การศึกษาดั่งเส้นทางการแสวงหาทางจิตวิญญาณ”

วันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๔๕ - ๑๗.๐๐ น.

สถานที่ เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เสมสิกขาลัย สำนักงานรามคำแหง
คุณจงรักษ์ แซ่ตั้ง หรือ คุณสาวิตรี กำไรเงิน
โทรศัพท์ ๐๒-๓๑๔ ๗๓๘๕ ถึง ๖ อีเมล semsikkha_ram@yahoo.com


โดยคุณ : joy4137345 เมื่อ 17 มี.ค. 2553 : 15:16:27  

Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป