"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
งาน ม.อ. วิชาการประจำปี 2554 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตภูเก็ต)

งาน ม.อ. วิชาการประจำปี 2554 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2554 (วิทยาเขตภูเก็ต)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน ม.อ. วิชาการประจำปี 2554 เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการของบุคลากรและนักศึกษา และเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย โดยจะเน้นการแสดงให้เห็นบทบาทของมหาวิทยาลัยในการใช้ความสามารถทางวิชาการเพื่อพัฒนาภาคใต้ ในส่วนของนิทรรศการที่แสดงถึงศักยภาพทางด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย จะให้ความสำคัญในการการนำเสนอประเด็นหลักของโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มุ่งเป้าสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ คือ นวัตกรรมยางพารา การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารครบวงจรและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอาหารในภาคใต้ ทรัพยากรธรรมชาติแห่งคาบสมุทรไทยและการจัดการ นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ตอบสนองต่อความต้องการในภาคใต้ การวิจัยพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวัสดุ ชายแดนใต้และพหุวัฒนธรรม

กิจกรรมการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2554 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2554

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดจัดงาน ม.อ. วิชาการ ปี 2554 ในระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2554 โดยแบ่งรูปแบบการทำกิจกรรมออกเป็น 3 ส่วนคือ
การแข่งขันมินิมาราธอน ครั้งที่ 8
การประชุมวิชาการ ม.อ. ภูเก็ตวิจัย ครั้งที่ 4 หัวข้อ “สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ “เปิดประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ใน 4 กลุ่มสาขา คือ การบริการการท่องเที่ยวและบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ภาษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการในระดับนานาชาติ การเผยแพร่ผลงานการวิจัยโดยโปสเตอร์ นิทรรศการทางวิชาการ

กิจกรรมวิชาการของแต่ละคณะ

3.1 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การบรรยายพิเศษ นิทรรศการผลงานวิจัย การแข่งขัน Science and Computer Technology Contest การอบรมและการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่ นิทรรศการของศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติธรรมชาติอันดามัน และ หน่วยวิจัยชีวเทคโนโลยีของกลศาสตร์ไฟฟ้า

3.2 คณะการบริการและการท่องเที่ยว การบรรยายพิเศษ “ฮวงจุ้ยในที่ทำงาน” แข่งขันตอบปัญหาการท่องเที่ยว TRM’s Got Talent อบรมการวางแผนภาษีสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย Internship Fair อบรมเทคนิคการพับผ้าเช็ดตัวสำหรับโรงแรม การทำเบเกอรี่เบื้องต้น อาหารว่างไทย สัมมนา “แนวโน้มธุรกิจสปาในอนาคต” “การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน”

3.3 คณะวิเทศศึกษา การบรรยายพิเศษ “translation and Interpreting” Forum Discussion (นักแปลและล่าม) บรรยาย”อนาคตของจีน กับการเรียนภาษาจีน” นิทรรศการหนังสือแปล ประชาสัมพันธ์หลักสูตรแปลและการเป็นล่าม หลักสูตรเกาหลีศึกษาและวิเทศธุรกิจเกาหลี

3.4 วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต การบรรยาย “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

โดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 16 พ.ย. 2554 : 09:05:46  

Member
63 ศิษย์เก่า และ 20 บุคคลทั่วไป