"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
สมัครรับทุน Training ITEE Program - NECTEC
เรียน ผู้บริหาร และบุคลากรไอซีที ทุกท่านครับ

NECTEC Academy ขอเรียนเชิญ บุึคลากรไอซีที สมัครรับทุน “Training Program on Instructors for ITEE in Thailand
รายละเอียด ด้านล่างนี้ครับ หรือ
http://www.nectecacademy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=353:free-thitee&catid=3:2009-05-07-05-24-24&Itemid=16

หรือ http://www.nectecacademy.com/index.php

เพื่อโปรดพิจารณาสมัครขอรับทุน หรือ โปรดแนะนำไปยังเครือข่ายของท่าน จักขอบคุณยิ่ง ครับ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ ร.ต. พรพรหม อธีตนันท์
นักวิชาการและหัวหน้างานพัฒนาธุรกิจ
สถาบันฝึกอบรมเนคเทค (NECTEC Academy)

เลขานุการ คณะทำงานคัดเลือกทุนฝึกอบรมฯ


โดยคุณ : wannee_techa เมื่อ 12 ธ.ค. 2552 : 010:46:01  

Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป