"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ประโยชน์ของดอกบัวหลวง
โดยคุณ : ธรรมศาสตร์สัมพันธ์ เมื่อ 30 มีนาคม 2021 : 15:9:17  

Member
151 ศิษย์เก่า และ 46 บุคคลทั่วไป