"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
86 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยย่อมอุปมา ประดุจบ่อน้ำ บำบัดความกระหายของราษฎร ผู้สมัครแสวงหาความรู้ อันเป็นสิทธิและโอกาส ที่เขาควรมีควรได้ ตามหลักเสรีภาพของการศึกษา..." ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
วันที่ 27 มิถุนายน 2563 ในโอกาสครบรอบ 86 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ยังคงดำรงด้วยความมุ่งหวังตั้งใจที่จะเห็นสังคมไทยที่เสมอภาค ไร้ซึ่งความเหลื่อมล้ำ
.
หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบบประชาธิปไตยเมื่อ พ.ศ. 2475 ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ และคณะผู้ปกครองบ้านเมืองในตอนนั้น เห็นว่า อาจถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยจะต้องมีบุคคลที่มีความรู้ ท้ังในทางกฎหมาย การปกครอง และอื่นใด มามีส่วนร่วมขับเคลื่อนประเทศให้เจริญก้าวหน้า
.
จึงมีมติให้เปิด #มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (มธก.) ขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 นับว่าเป็นมหาวิทยาลัยเปิด และเป็นตลาดวิชาสำหรับ ''ประชาชนทุกคน'' แห่งแรกของไทย

#Thammasat
#Thammasat86YearsTodaytotheFutureโดยคุณ : ธรรมศาสตร์สัมพันธ์ เมื่อ 27 มิถุนายน 2020 : 21:38:56  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป