"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
THAMMASAT THAMGAL
โดยคุณ : ocean butterfly เมื่อ 13 มีนาคม 2020 : 10:21:29  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป