"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
18 ส.ค.62_บรรยายสาธารณะ หัวข้อ "นายควง อภัยวงศ์ คณะราษฎร นายกรัฐมนตรี"

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายสาธารณะ หัวข้อ "นายควง อภัยวงศ์ คณะราษฎร นายกรัฐมนตรี"

โดย
ศรัญญู เทพสงเคราะห์
กษิดิศ อนันทนาธร
นริศ จรัสจรรยาวงศ์
ชานันท์ ยอดหงษ์
ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ ดำเนินรายการ
อัครพงษ์ ค่ำคูณ พิธีกร

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562
เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้อง 307 ชั้น 3
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โดยคุณ : Textbooks Foundation - มูลนิธิโครงการตำราฯ เมื่อ 17 สิงหาคม 2019 : 22:38:59  

Member
119 ศิษย์เก่า และ 38 บุคคลทั่วไป