"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
19 ส.ค.62_30 ปีแห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ในปี 2562 นี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะครบรอบ 30 ปีแห่งการสถาปนาคณะ ทางคณะฯ จึงได้จัดจำหน่ายของที่ระลึกต่างๆขึ้น ได้แก่ เสื้อ 30th Anniversary TSE, ปากกา, แก้วเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ และกระบอกน้ำ โดยรายได้เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำไปสมทบทุนการทำกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาปัจจุบัน เช่น ค่ายอาสาพัฒนาชนบท เป็นต้น
หากท่านใดสนใจจะสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว โปรดเข้าไปดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ https://tse-alumni.engr.tu.ac.th
หมายเหตุ: คนทำเว็บไซต์ นี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ของเราเองครับ

โดยคุณ : https://tse-alumni.engr.tu.ac.th เมื่อ 9 กรกฎาคม 2019 : 22:15:9  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป