"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รัฐธรรมนูญ 60 : 60 ปี สมคิด เลิศไพฑูรย์

ขอเชิญร่วมงานเปิดตัวหนังสือ “รัฐธรรมนูญ 60 : 60 ปี สมคิด เลิศไพฑูรย์”
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พบกับ การปาฐกถา เสวนาวิชาการ และเปิดตัวหนังสือ

ปาฐกถา หัวข้อ “รัฐธรรมนูญไทย ร่างอย่างไรให้ได้ดี” โดยศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เสวนาวิชาการ เรื่อง “การเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560” วิทยากรโดย

ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก ประธานคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี
ผู้ดำเนินรายการ โดยอาจารย์ ดร. ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เปิดตัวหนังสือ
กล่าวเปิดตัวหนังสือ “รัฐธรรมนูญ 60 : 60 ปี สมคิด เลิศไพฑูรย์” โดย ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ บรรณาธิการหนังสือ

ลงทะเบียน ได้ที่ http://bit.ly/2FjL9Ms

ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ กำหนดการรัฐธรรมนูญ 60 : 60 ปี สมคิด เลิศไพฑูรย์

โดยคุณ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ 1 กรกฎาคม 2019 : 15:51:48  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป