"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
8 ก.พ._ตรวจเพื่อรู้ สู่สังคม (รับจำนวนจำกัด)

หน่วยตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ โทร.02-926-9265 (วันและเวลาราชการ)

โดยคุณ : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เมื่อ 17 มกราคม 2019 : 10:47:2  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป