"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
การบริจาคผ่านระบบ e-Donation

ตรวจสอบได้ผ่าน เว็บไซต์กรมสรรพากร http://edonation.rd.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยคุณ : กรมสรรพากร http://edonation.rd.go.th เมื่อ 2 มกราคม 2019 : 11:41:36  

Member
151 ศิษย์เก่า และ 46 บุคคลทั่วไป