"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
Thammasat Gen Next Academy_ธรรมศาสตร์ตลาดวิชา

หลักการของ Thammasat Gen Next Academy หรือ ธรรมศาสตร์ตลาดวิชา ใครก็มาเป็นศิษย์ธรรมศาสตร์ได้! หลังเรียนจบวิชานั้น ๆ ผู้เรียนยังได้รับประกาศนียบัตร รวมถึงทรานสคริปท์สะสมเป็นคลังหน่วยกิตของตัวเองด้วย

เตรียมเปิดรับสมัครว่าที่ศิษย์ธรรมศาสตร์ ในเดือน มกราคม 2562
ติดตามรายละเอียดอื่น ๆ เร็ว ๆ นี้ ได้ที่ www.tu.ac.th/gennext
#Thammasat #ThammasatGenNextAcademy #ธรรมศาสตร์ตลาดวิชา

ที่มา : Thammasat Gen Next Academy หรือ ธรรมศาสตร์ตลาดวิชา https://www.facebook.com/thammasat.uni/photos/a.489921317724070/1963782250337962/?type=3&theater

โดยคุณ : Thammasat University Official เมื่อ 18 ธันวาคม 2018 : 17:58:13  

Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป