"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
12 พ.ย._ก้าวต่อไปของการเปลี่ยนแปลงสังคม

ผู้ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/QWPjEcm8OGpOFjlZ2

ที่มา : http://www.polsci.tu.ac.th/nw_polsci/index.php?option=com_content&view=article&id=160:icird-4&catid=14&Itemid=142

โดยคุณ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2018 : 13:59:27  

Member
79 ศิษย์เก่า และ 31 บุคคลทั่วไป