"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ขอเชิญร่วมบันทึกเทปเพลงหมู่สถาบัน ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมศรีบูรพา มธ.

จัดโดยสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยคุณ : ชมรมเพื่อนโดม เมื่อ 31 ตุลาคม 2018 : 15:6:3  

Member
79 ศิษย์เก่า และ 31 บุคคลทั่วไป