"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
45 ปี 14 ตุลา

45 ปี 14 ตุลา

โดยคุณ : จัดโดย เพื่อนๆ อมธ ปี 2516 เมื่อ 9 ตุลาคม 2018 : 10:13:57  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป