"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
งาน เดิน-วิ่ง การกุศลฯ ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ Mini Marathon ครั้งที่ ๑

สมาคมศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญร่วมงาน เดิน-วิ่ง การกุศลฯ ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ Mini Marathon ครั้งที่ ๑
The 1st L’Arts TU Mini Marathon

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๕.๓๐-๐๘.๐๐ น. ณ ลานพญานาค สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.jogandjoy.com/ศศ-มธ-มินิมาราธอน-TH

โดยคุณ : คณะศิลปศาสตร์ มธ. http://arts.tu.ac.th/ เมื่อ 10 สิงหาคม 2018 : 9:40:20  

ความเห็นที่ 1

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน

๑. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวาระครบ ๑๐๐ ปี พระประสูติกาลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
๓. เพื่อนำรายได้สมทบทุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ สนับสนุนการพัฒนาสังคมในด้านการศึกษา กีฬา และอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไป ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการออกกำลังกาย และห่างไกลยาเสพติด
๕. เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของไทยโดยใช้การกีฬาเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

ประเภทการแข่งขัน

MINI MARATHON
ระยะทาง 10 กม.
ปล่อยตัว เวลา 06.00 น.
ค่าสมัคร 400 บาท/คน

แบ่งกลุ่มอายุดังนี้
ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี / 16-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป
หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี /16-39 / 40 ปีขึ้นไป

*-*
FUN RUN
ระยะทาง 5 กม.
ปล่อยตัว เวลา 06.00 น.
ค่าสมัคร 400 บาท/คน

ไม่แบ่งกลุ่มอายุ
ไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ

โดย คณะศิลปศาสตร์ มธ. [ 10 สิงหาคม 2018 : 9:43:8 ]

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป