"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
"ชุมชนาภิวัตน์ : ชนบทในเมือง เมืองในชนบท"

ขอเชิญร่วมสัมมนาการประชุมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 ในหัวข้อ "ชุมชนาภิวัตน์ : ชนบทในเมือง เมืองในชนบท" พบบรรยายพิเศษ โดย รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.... ดูเพิ่มเติม — ใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (Thammasat University)

โดยคุณ : จัดโดย วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ. เมื่อ 18 กรกฎาคม 2018 : 8:49:29  

Member
64 ศิษย์เก่า และ 20 บุคคลทั่วไป