"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ประชาธิปไตยกับความท้าทายทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

ปาฐกถา 45 ปี 14 ตุลา ครั้งที่ 2
ประชาธิปไตยกับความท้าทายทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
โดย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 14 ตุลา สี่แยกคอกวัว

โดยคุณ : อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา เมื่อ 11 กรกฎาคม 2018 : 8:56:7  

Member
58 ศิษย์เก่า และ 19 บุคคลทั่วไป