"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
โครงการอบรมด้านวิชาการ หลักสูตรเดือน กรกฎาคม 2561

โครงการอบรมด้านวิชาการ หลักสูตรเดือน กรกฎาคม 2561
โดยสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มธ.
เพิ่มเติม : http://icess.tu.ac.th/

โดยคุณ : สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มธ. เมื่อ 6 กรกฎาคม 2018 : 13:11:59  

Member
75 ศิษย์เก่า และ 29 บุคคลทั่วไป