"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
“เปิดโลกอุดมศึกษา 4.0” (9 มิ.ย.2561) จ.ระยอง

โครงการ “เปิดโลกอุดมศึกษา 4.0”

ในโลกยุคดิจิตอลนี้ โลกได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ที่ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างมาก จนรัฐบาลไทยต้องมีนโยบายผลักดันประเทศไทยสู่ยุค “Thailand 4.0” ท่ามกลางความท้าท้ายในการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่เกิดจากสังคมยุคดิจิตอล อาทิ มีการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้งาน การเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์ การศึกษาที่ไร้พรมแดน และความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรม ที่มีผลต่อการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงในทุกภาคส่วน

ระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันเช่นกัน นอกจากจะเป็นระบบการศึกษาเข้าได้ง่ายขึ้นด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นระบบการศึกษาที่ไร้พรมแดน ไม่จำกัดเวลา สถานที่ ไม่ยึดติดกับระบบการศึกษาแบบเดิมๆ ซึ่งทุกคนสามารถเลือกศึกษาได้ตามอัธยาศัยและเสรี เป็นเหตุให้สถาบันการศึกษาต่างๆ ต้องปรับตัวอย่างมากจากนโยบายและความท้าท้ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมยุคดิจิตอลแล้ว ยังต้องมีการแข่งขันกันอย่างสูง เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทใหม่ของสังคม

ในวาระ 84 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 84 ปีแห่งความภาคภูมิใจ ในฐานะมหาวิทยาลัยของประชาชนที่ไม่เคยทอดทิ้งอุดมการณ์เพื่อประชาชนรับใช้สังคม จึงเป็นวาระสำคัญยิ่งอีกวาระหนึ่งของพวกเราชาวธรรมศาสตร์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ที่จะตอกย้ำประกาศนามธรรมศาสตร์และจรรโลงจิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์ ด้วยการจัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อเยาวชนของชาติและสังคม โดยสำนักงานธรรมศาสตร์-สัมพันธ์ยินดีเป็นสื่อกลางในการจัดหาวิทยากรจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอื่นไปร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

โดยคุณ : tu-relations@tu.ac.th เมื่อ 28 พฤษภาคม 2018 : 15:35:47  

ความเห็นที่ 1

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เยาวชนได้เปิดโลกทัศน์การศึกษาไทย ยุคไทยแลนด์ 4.0
2. เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมตอนปลายได้รับทราบข้อมูลระบบการศึกษาอุดมศึกษาใหม่ ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดในการเลือกศึกษาในแนวทางที่ใช่
3. เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในระบบการศึกษาได้รับรู้และเข้าใจระบบการศึกษาอุดมศึกษาใหม่
4. เพื่อให้ผู้ปกครองของนักเรียนและผู้สนใจ ได้รับรู้การเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาไทยและสามารถชี้แนะและสนับสนุนการเรียนการศึกษาของบุตรหลานได้

โดย สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ [ 28 พฤษภาคม 2018 : 15:41:39 ]

ความเห็นที่ 2
อัลบั้ม : ภาพกิจกรรมโครงการ “เปิดโลกอุดมศึกษา 4.0” จ.ระยอง https://www.facebook.com/Thammasatrelations/photos/ms.c.eJxlkMENwDAIAzeqgGCT7L9YpL5a~_3viLJuMBHsXCGSx9pMfAiGsVrLVYpZZR0kbOZaDsBzOn0zWaM5SgqW7RldgQq2xhmE3p83Shoyxr3qfd~_kF4JZQEw~-~-.bps.a.10156482565497628.1073741866.127704527627/10156482565512628/?type=3&theater

โดย สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มธ.ท่าพระจันทร์ [ 13 มิถุนายน 2018 : 9:23:41 ]

Member
79 ศิษย์เก่า และ 31 บุคคลทั่วไป