"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ปาฐกถาพิเศษ "ประเทศไทยในความคิด ความคิดในประเทศไทย"

งานวันอาจารย์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประจำปี 2561 และการแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 16

โดยคุณ : คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์ เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2018 : 14:55:22  

Member
68 ศิษย์เก่า และ 25 บุคคลทั่วไป