"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
มีอุดมการณ์ไปทำไมกัน...ข้อคิดจากชีวิตโกมล คีมทอง

มีอุดมการณ์ไปทำไมกัน...ข้อคิดจากชีวิตโกมล คีมทอง
ปาฐกถาโดย กษิดิศ อนันทนาธร
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

โดยคุณ : มูลนิธิโกมลคีมทอง เมื่อ 30 มกราคม 2018 : 9:59:46  

Member
68 ศิษย์เก่า และ 25 บุคคลทั่วไป