"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ปาฐกถา "จากนักสู้เพื่อปลดแอก สู่ผู้เยียวยาสังคม" โดย บาทหลวงไมเคิล แลปสลีย์

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00-18.00 น.
ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มธ.ท่าพระจันทร์

โดยคุณ : ปาฐกถาเสม พริ้งพวงแก้ว ครั้งที่ 24 เมื่อ 30 มกราคม 2018 : 9:42:49  

Member
74 ศิษย์เก่า และ 27 บุคคลทั่วไป