"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการพิเศษ "วันธรรมศาสตร์" 9 ธันวาคม 2560

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการจัดตั้ง "ห้องผ่าตัดอัจฉริยะธรรมศาสตร์"

โดยคุณ : ที่มา : สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2017 : 14:55:29  

Member
68 ศิษย์เก่า และ 25 บุคคลทั่วไป