"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
"หนึ่งร้อยปีวิกฤติรัฐธรรมนูญ และประชาธิปไตยของสยามประเทศไทย"

10 ธันวานี้ ขอเชิญเข้าฟังการปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ในหัวข้อ"หนึ่งร้อยปีวิกฤติรัฐธรรมนูญ และประชาธิปไตยของสยามประเทศไทย" จะเริ่มบรรยายเวลา 9.30-10.30 น. ณ ห้องอดุล วิเชียรเจริญ (LA201) ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ทุกท่านสามารถเข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ....ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง ที่ https://goo.gl/RXrVrD

ปาฐกถานี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน "เจาะเวลาหาอนาคต" ยังมีกิจกรรมอื่นในงาน ได้แก่

เสวนา ''''โฉมหน้าประเทศไทยหลังเลือกตั้ง'''' โดย ผศ.ดร.พิชญ์ พงศ์สวัสดิ์ รศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย และคุณพงศกร ยาห้องกาศ วันที่ 10 ธันวาคม เวลา 10.30-12.30 น.

เสวนา ''''รัฐธรรมนูญไทยบนเส้นทางการเปลี่ยนผ่าน'''' โดย ผศ.ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล อ.ปูนเทพ ศิรินุพงศ์ และ รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล วันที่ 10 ธันวาคม เวลา 13.30-16.30 น.

โดยคุณ : มธ.ท่าพระจันทร์ เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2017 : 13:39:12  

Member
68 ศิษย์เก่า และ 25 บุคคลทั่วไป