"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ทำบุญอย่างไรให้ได้อภิชาตบุตร?

ทำบุญอย่างไรให้ได้อภิชาตบุตร?

หากอยากจะได้ลูกดี ว่าที่พ่อแม่ก็ต้องประพฤติตนให้เป็น “ลูกที่ดี” ของพ่อแม่ก่อน คือ มีความกตัญญูดูแลปรนนิบัติพ่อแม่รวมไปถึงเป็นผู้ได้สดับศึกษาพระธรรมของพระพุทธเจ้า จนมีปัญญาได้ความเห็นที่ถูกต้อง สามารถเจริญกุศล คือ ทาน ศีลและภาวนา ไปได้ด้วยดีด้วยความมีปัญญา บุญเหล่านั้นย่อมจัดสรร เกื้อหนุนให้ได้เกิดร่วมวงศ์พงศ์เผ่ากับบุคคลที่มีธาตุดีเสมอหรือคล้ายกันกับตนเองได้

ละอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผล คือคนเป็นแม่ใช้วิธีเข้าวัดปฏิบัติธรรมเลย กี่วันก็แล้วแต่ตามความตั้งใจ แล้วก็อธิษฐานไว้ ถ้าชาติหน้ามีจริง ขอไปเกิดเป็นอภิชาตบุตร สมมุติว่าลูกเราเป็นผู้ชาย แต่ลูกเราไม่ได้อย่าใจเลย ลูกอาจจะติดเกม ติดยา ติดคุก ติดตะรางอะไรมาก็แล้วแต่ เพราะลูกบางคนไม่สามารถจะดึงกลับไปเป็นลูกได้อีกแล้ว ตอนเช้าก็ให้ทำบุญใส่บาตร ตอนจะกรวดน้ำ เราขออธิษฐานว่า “ถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดเป็นลูกชาย และขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นอภิชาตบุตร” ให้อธิษฐานไว้ แรงอธิษฐานที่ขอไปเป็นอภิชาตบุตร จะสะท้อนไปที่ลูก จะเป็นเงาไปที่ลูก ลูกจะเปลี่ยนเลย เพราะว่าลูกก็คือเลือดเนื้อเรา แรงที่เราอธิษฐาน แค่เราขอเกิดเป็นอภิชาตบุตรนี่มันเป็นแรงอัศจรรย์3

จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่พ่อแม่ก็ควรจะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งและมีศีล 5 รองรับไว้ก่อน ลูกที่ดีจึงจะมาเกิดกับเราได้ ถ้าเราไม่มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะและไม่มีศีล 5 ลูกที่ไม่ดีก็ย่อมจะมาเกิด เรียกว่า ดีดูดดี และชั่วดูดชั่ว นั่นเอง

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครใหญ่เกินกรรม แม้แต่คนที่พยายามทำบุญมากในชาตินี้ พยายามสร้างบุญ อธิษฐานให้ลูกดีมาเกิดแต่ทว่าเป็นเพียงบุญในชาตินี้ที่อาจจะยังไม่กำลังส่งผลพอ และตนเองนั้นยังมีกรรมผูกพันต้องได้รับวิบากกรรมไม่ดีที่กำลังแรงกว่า ได้เคยสร้างเวรสร้างกรรมกับคนอื่นมามากมาย


และ มีเจ้ากรรมนายเวรที่ถึงคิวมาเกิดตามลำดับกรรมและที่สำคัญ ถึงคิวมาเกิดเป็นลูกของตนเองด้วย ถ้าเป็นแบบนี้ตามกฎแห่งกรรม ก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงมีหลายครอบครัวที่ไม่มีความสุขเลย มีแต่เรื่องทะเลาะวิวาทกัน ลูกที่เกิดมาผลาญสมบัติพ่อแม่ ทำร้ายพ่อแม่ทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นลูกจากกรรมไม่ดีส่งมาเกิดโดยแท้จริง

ซึ่งเรื่องลูกร้ายๆ ไม่ค่อยดีแบบนี้ มีทางแก้ไขได้ ด้วยการสร้างกรรมดีใหม่ให้มากกว่ากรรมไม่ดี ให้พยายามทำกรรมดีให้มาก เพราะบุญนั้นเป็นที่พึ่งได้จริง ด้วยพลังแห่งบุญจะช่วยทำให้ครอบครัวมีความสุข ความเจริญได้ ช่วยคลายวิบากกรรมไม่ดีที่ได้รับให้ผ่อนจากหนักเป็นเบาได้ ครอบครัวใดที่เจอลูกร้ายแบบเจ้ากรรมนายเวรกลับชาติมาเกิดมาจองเวรจองกรรมแบบนี้ คงต้องเร่งมือสร้างบุญบารมีกันให้มาก และต้องพยายามทำทุกทางเพื่อให้ครอบครัวนั้นมีความสุข ความเจริญ

ไม่ว่าจะได้ลูกที่เกิดมาเป็นอย่างไร เมื่อเกิดมาแล้วเชื่อว่าคนที่เป็นพ่อแม่นั้น คงปรารถนาให้ลูกมีความสุขที่สุข อยากเห็นเขาพบกับความเจริญ มีอนาคตที่ดี เป็นคนดีมีคุณค่าทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น และต้องรู้จักวิธีที่จะช่วยเหลือลูก ประคับประคองนำทางลูกไปในเส้นทางชีวิตที่ดีทั้งในชาตินี้และให้ติดตัวเขาไปในชาติหน้า โดยเฉพาะต้องนำทางให้ลูกนั้นพบกับทางสายบุญเท่านั้น ซึ่งเป็นเส้นทางไปสวรรค์อย่างแท้จริง


การเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี จึงเป็นหน้าที่สำคัญสำหรับพ่อแม่ หากเลี้ยงลูกให้ดีได้ ก็เป็นศรีสง่า เป็นมงคลแก่ตนเอง

โดยคุณ : sita เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2020 : 11:44:41  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป