"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
กำหนดการอบรมธรรมะ ประจำปี 2562

กิจกรรมธรรมะ จัดโดยชมรมเรียนรู้ขันธ์ 5 สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มธ.

โดยคุณ : กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ เมื่อ 8 มีนาคม 2019 : 16:0:52  

Member
151 ศิษย์เก่า และ 46 บุคคลทั่วไป