"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
อบรมแบบเข้มข้นพักค้างคืน ครั้งที่ 2 (วันที่ 18-21 ตุลาคม 2561)

ดาวน์โหลด >> ใบสมัครและระเบียบปฏิบัติการเข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรม ชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕

โดยคุณ : สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มธ.ท่าพระจันทร์ เมื่อ 23 สิงหาคม 2018 : 16:16:12  

Member
64 ศิษย์เก่า และ 20 บุคคลทั่วไป