"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
เกร็ดธรรมนำมาฝาก : พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

ที่มา : จุลสารธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ.2561

โดยคุณ : สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มธ.ท่าพระจันทร์ เมื่อ 6 สิงหาคม 2018 : 14:11:27  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป