"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
กำหนดการอบรม ประจำปี 2561

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทร. 0-2613-3777-8 และที่ 0-2729-3322 ในวันและเวลาราชการ

โดยคุณ : ชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ เมื่อ 3 มกราคม 2018 : 9:12:29  

Member
79 ศิษย์เก่า และ 31 บุคคลทั่วไป