"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
เกร็ดธรรมนำมาฝาก : หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร (พระญาณสิทธาจารย์)

ที่มา : จุลสารธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนตุลาคม 2560

โดยคุณ : ชงโค เมื่อ 20 ตุลาคม 2017 : 9:35:21  

Member
75 ศิษย์เก่า และ 29 บุคคลทั่วไป