"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
เกร็ดธรรมนำมาฝาก

เกร็ดธรรมนำมาฝาก โดย ชงโค

http://www.kanlayanatam.com/book/ParJitKlubBarn.pdf

ดาวน์โหลด!! หนังสือ "พาจิตกลับบ้าน" โดย พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

โดยคุณ : ชงโค เมื่อ 28 เมษายน 2017 : 14:30:28  

Member
58 ศิษย์เก่า และ 19 บุคคลทั่วไป