"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
เกี่ยวกับสำนักงาน
1. วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ จรรโลงธรรมศาสตร์ สู่ความยั่งยืน
2. พันธกิจ :
 •  • สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับศิษย์เก่าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 •  • ประสานความร่วมมือกับกลุ่มศิษย์เก่า/ชมรม/สมาคม/ชุมชน ในการจัดกิจกรรมสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม
 •  • เป็นแกนกลางสานความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มศิษย์เก่า/ชมรม/สมาคม/ชุมชนและนักศึกษาปัจจุบัน
 •  • ทำหน้าที่บริหารและจัดการงานของสำนักงานและสภาธรรมศาสตร์สัมพันธ์
3. บทบาท
 •  • สร้างสานความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า และประชาคมธรรมศาสตร์
 •  • รณรงค์หารายได้ เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษา และสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
 •  • เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมของสำนักงานและมหาวิทยาลัย
 •  • สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อศิษย์เก่าและสังคม
4. แผนกลยุทธ์
 •  • การสร้างเครือข่ายเข้มแข็ง
 •  • การสร้างรายได้
 •  • การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
 •  • การดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล


Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป