"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ติดต่อสำนักงานฯ

สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200

               โทรศัพท์ 02-613-3776 - 8
               โทรสาร 02-613-2043
               เว็บไซต์ www.Relations.tu.ac.th
               Facebook http//www.facebook.com/THAMMASATRELATIONS
               อีเมล์ : tu-relations@tu.ac.th


Thammasat Relations Office 2 Prachan Rd. Bangkok 10200

               Tel. 02-613-3776 - 8
               Fax. 02-613-2043
               Website www.Relations.tu.ac.th
               Facebook http//www.facebook.com/THAMMASATRELATIONS
               E-mail : tu-relations@tu.ac.th

Member
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป