"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ความเป็นมา
  สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย ที่ไม่ใช่ส่วนราชการ จัดตั้งขึ้นโดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2544 เพื่อจรรโลงความดีงามและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในความเป็นจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ และเสริมสร้างความสามัคคี ความผูกพันระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า นักศึกษา ตลอดจนการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบันและสังคม ต่อมา "สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559 เพื่อขยายขอบข่ายให้กว้างขวางไปถึงประชาคมธรรมศาสตร์

วัตถุประสงค์ของสำนักงานฯ
 •  • เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานกับสมาคม ชมรม กลุ่ม และองค์กรของศิษย์เก่า และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า
 •  • ทำหน้าที่รณรงค์ระดมทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และสำนักงาน
 •  • จัดกิจกรรมและบริการด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและสำนักงาน
 •  • เพื่อสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า สถาบัน และสังคม

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานฯ
นอกเหนือจากการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ข้างต้นแล้ว สำนักงานยังมีอำนาจหน้าที่กระทำการต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วยคือ
 •  • จัดหาทุนการศึกษาและทุนในการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและสำนักงานจากศิษย์เก่าผู้มีจิตศรัทธา องค์กรศิษย์เก่า องค์กรของรัฐและเอกชน และประชาชนโดยทั่วไป
 •  • ทำข้อตกลงเข้าดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมและบริการต่างๆ ภายในวัตถุประสงค์ของสำนักงาน รวมทั้งทำความตกลงและรับค่าตอบแทนการดำเนินงานดังกล่าวด้วย
 •  • ดำเนินการและจัดให้บริการทางด้านการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมาย สัญลักษณ์ และตราของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 •  • ร่วมมือกับ สมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐหรือเอกชน ในการเผยแพร่ความรู้และวิชาการแขนงต่างๆ รวมทั้งการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และสาธารณชน
 •  • รวบรวมและจัดทำทำเนียบนามและที่อยู่ของศิษย์เก่า เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล และประโยชน์ในกิจการของมหาวิทยาลัย
 •  • จัดพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
 •  • จัดหารายได้ในการดำเนินงานของสำนักงานจากการลงทุน การจัดกิจกรรม การให้บริหารต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของสำนักงาน
 •  • ดำเนินกิจกรรมอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย


Member
191 ศิษย์เก่า และ 52 บุคคลทั่วไป